Home » عطر عطش by سارا عرفانی
عطر عطش سارا عرفانی

عطر عطش

سارا عرفانی

Published February 1st 2012
ISBN :
102 pages
Enter the sum

 About the Book 

اين مجموعه دربرگيرنده 84 داستان «كوتاه كوتاه» است كه به كوشش سارا عرفاني گردآوري شدهاند.آنچه در مرور اغلب داستانهاي اين مجموعه درمييابيم، علاقه جواناني است كه با خلق قالبهايي متنوعتر محتوايي و تحليل مضامين اين واقعه از زواياي مختلف، درصددند تاMoreاين مجموعه دربرگيرنده 84 داستان «كوتاه كوتاه» است كه به كوشش سارا عرفاني گردآوري شده‌اند.آنچه در مرور اغلب داستان‌هاي اين مجموعه درمي‌يابيم، علاقه جواناني است كه با خلق قالب‌هايي متنوع‌تر محتوايي و تحليل مضامين اين واقعه از زواياي مختلف، درصددند تا دلبستگي خود را با انديشه‌هاي دروني‌تر به مخاطبان ارايه كنند.تاملي دقيق در مضمون مورد نظر همراه با سادگي زبان و رواني لحن داستاني از ديگر اختصاصات داستان‌هاي اين كتاب به شمار مي‌آيند.